S VIỆT NAM VTV1 THẾ GIỚI BIỂN ĐẶC SẮC Ở NINH HÒA D&T