Anh Nguyễn Quang Duy - TGĐ Công ty D&T chia sẻ về Rong Nho Okinawa

.